ระบบเชื่อมโยงข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ บก.ทท.

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จกองบัญชาการกองทัพไทย

เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ เพื่อมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไป ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามเรื่องที่ร้องเรียนได้

     สถานที่ตั้งศูนย์ฯ

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กองบัญชาการกองทัพไทย 127 หมู่ 3 อาคาร 4 ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

     ช่องทางในการติดต่อ

1. มาร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 127 หมู่ 3 อาคาร 4 ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2. โทรศัพท์ร้องเรียน 0-2572-1614

3. เขียนจดหมายร้องเรียน จ่าหน้าซอง ถึง "ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 127 หมู่ 3 อาคาร 4 ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210"

4. ร้องเรียนที่เว็บไซต์ ระบบเชื่อมโยงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กองบัญชาการกองทัพไทย http://www.rtarf.mi.th

     ทำไมเมื่อแจ้งโทรศัพท์ร้องเรียนร้องทุกข์แล้ว ต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียนร้องทุกข์ด้วย

เนื่องจากศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ให้บริการ รับเรื่องร้องเรียน ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายบริหารดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้ทันทีในทุกเรื่อง นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังไม่มีอำนาจหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล แต่เป็นการดำเนินงานในลักษณะประสานงานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อ

ดังนั้น การที่ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาแจ้งข้อมูลหรือส่งเรื่องร้องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน Website หรือทางไปรษณีย์ทั้งที่แสดงตัวหรือไม่แสดงตัว โดยมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่ส่งจะให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จึงต้องประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อส่งให้หน่วยงาน ที่รับเรื่องไปดำเนินการสามารถนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ โดยเฉพาะในประเด็น เกี่ยวกับการร้องเรียนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เป็นช่องทางในการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันควร