ระบบเชื่อมโยงข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ บก.ทท.

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จกองบัญชาการกองทัพไทย

เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ เพื่อมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไป ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามเรื่องที่ร้องเรียนได้

วัตถุประสงค์ และที่มาการให้บริการ

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เห็นชอบแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางที่ สปน. เสนอ โดยให้ สปน. ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง กระทรวง กรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ของ กองบัญชาการกองทัพไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนและตอบสนองมติ ครม. ดังกล่าว โดยปัจจุบันขึ้นตรงกับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ของกองบัญชาการกองทัพไทย (One Stop Service) โดยมี ผู้อำนวยการสํานักบริการสิทธิประโยชน์กําลังพล กรมสารบรรณทหาร เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีที่ตั้งอยู่ ณ กรมสารบรรณทหาร อาคาร 4 ชั้น 1 ซึ่งยังมีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ของกองบัญชาการกองทัพไทย อยู่อีก 3 ช่องทาง คือ ร้องเรียนผ่านระบบเชื่อมโยงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ของกองบัญชาการการกองทัพไทย และทางหนังสือผ่านที่อยู่ของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นการให้บริการเมื่อได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก ความไม่เป็นธรรม หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรเกี่ยวข้องกับส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย จากประชาชน ซึ่งในกรณีที่การร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลจะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จกองบัญชาการกองทัพไทย (One Stop Service Center)
  • ไปรษณีย์ (ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จกองบัญชาการกองทัพไทย 127 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210)
  • โทรศัพท์ 0–2572–1614